ວັນອັງຄານ, 31 ມີນາ 2020

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

ການປົກຄອງ

1. ການປົກຄອງ
ແຂວງ ເຊກອງ ປະກອບມີ 4 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ ລະມາມ, ເມືອງທ່າແຕງ, ເມືອງກະລຶມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ ປະກອບມີ 200 ບ້ານ, ໃນນັ້ນ; ສອງເມືອງ ເປັນເມືອງທີ່ນອນ ໃນ 47 ເມືອງທຸກຍາກ ໃນທົ່ວປະເທດ ຄື: ເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງກະລຶມ. ເມືອງລະມາມ ເປັນເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງ ຂອງສຳນັກງານ ປົກຄອງແຂວງ ແລະ ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆ ເປັນໃຈກາງ ທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ປັດຈຸບັນ ການສ້າງສາພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ປ່ຽນແປງໄປສູ່ອັນໃໝ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ - ຕຳຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າດີຂຶ້ນ, ອັນພົ້ນເດັ່ນ ສິ່ງສັກກາລະບູຊາສັກສິດ ກໍໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຫຼັກເມືອງ ແລະ ອະນຸສອນສະຖານ ທ່ານ ອົງແກ້ວ ແລະ ຫໍພິິພິທະພັນ.
ຕາຕະລາງ 1:  ຂໍ້ມູນການປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ປີ 2014

ລ/ດ

ຊື່ເມືອງ

ເນື້ອທີ່

(ກມ2)

ຈຳນວນບ້ານ

(ບ້ານ)

ຈຳນວນພົນລະ ເມືອງ (ຄົນ)

ຄວາມໜາແໜ້ນ (ຄົນ/ກມ2)

1

2

3

4

ລະມາມ

ທ່າແຕງ

ດາກຈຶງ

ກະລຶມ

1.935

585

2.179

3.051

43

50

54

53

32.995

36.776

21.109

16.479

17,05

62,86

9,69

5,4

 

ລວມ

7.750

200

110.512

14,25

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດປະຈຳ ແຂວງເຊກອງ, 2013
1.2 ພົນລະເມືອງ
ແຂວງ ເຊກອງ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດປະມານ 110.512 ຄົນ, ຍິງ 54,735 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 1,61% ຂອງຈຳນວນ ພົນລະເມືອງທົ່ວປະເທດ. ຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງພົນລະເມືອງສະເລ່ຍປະມານ 14,25 ຄົນ/ກມ2 ( ທົ່ວປະເທດ 22,2 ຄົນ/ກມ2 ), ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ   ສະເລ່ຍ ຂອງພົນລະເມືອງ 2,2 % ຕໍ່ປີ.  ປະກອບມີ 10 ຊົນເຜົ່າ, 95% ຂອງພົນລະເມືອງແມ່ນໝວດພາສາມອນ - ຂະແມ ແລະ ປະມານ 5% ແມ່ນໝວດພາສາລາວໄຕ. ມີຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ 19.824 ຄອບຄົວ. ໃນນັ້ນ ຄອບຄົວທຸກຍາກ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 5.423 ຄອບຄົວ ໃນປີ 2010 ຍັງເຫຼືອ 2.482 ຄອບຄົວ ໃນປີ 2015. ປະຊາຊົນ ສ່ວນໃຫຍ່ມີອາຊີບ ເຮັດການຜະລິດກະສິກຳ ແບບທຳມະຊາດ ແລະ ເຄິ່ງທຳມະຊາດ. ລະດັບການສຶກສາ ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຍັງມີລັກສະນະຫຼຸດໂຕນກັນ. ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ ຂອງພົນລະເມືອງ 61 ປີ ໃນນັ້ນ; ເພດຊາຍ 58 ປີ ແລະ ເພດຍິງ 64 ປີ.
ໂຄງປະກອບ ພົນລະເມືອງ: ພົນລະເມືອງ ໄວໜຸ່ມນ້ອຍ ( ໝວດອາຍຸ 0-14 ປີ ) ມີປະມານ  43.542 ຄົນ ກວມ ເອົາ 39,40%, ພົນລະເມືອງ ໄວອອກແຮງງານ ( ໝວດອາຍຸ 15-64 ປີ ) ມີປະມານ 62.660 ຄົນ ກວມອົາ 56,7% ແລະ ພົນລະເມືອງ ( ໝວດອາຍຸ 65 ປີ ຂຶ້ນໄປ ) ມີປະມານ  4.310 ກວ່າຄົນ ກວມອົາ 3,9% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໝາຍຄວາມວ່າທຸກໆ 100 ຄົນ ໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ ( ອາຍຸ 15-64 ປີ ) ຈະຕ້ອງລ້ຽງດູ 81 ຄົນ ( ປະຊາ ກອນອາຍຸ 0-14 ປີ ແລະ ປະຊາກອນ ອາຍຸ 65 ປີ ຂຶ້ນໄປ ).
ຮູບພາບທີ 1: ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໂຄງປະກອບ ຂອງປະຊາກອນ ແຂວງ ເຊກອງ

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາການເອື່ອຍອີງ ຂອງປະຊາກອນ ໃນໝວດ ອາຍຸ 0-14 ປີແລະ ປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປທຽບໃສ່ ປະຊາກອນ ໃນໝວດ ອາຍຸ 15-64 ປີ ( ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ ສາມາດເຮັດວຽກ ເສດຖະກິດ ຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ ).