ວັນຈັນ, 6 ເມສາ 2020

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

III. ຂົງເຂດເສດຖະກິດ

1. ວຽກງານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້:

            ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄດ້ ສຸມທຶນຮອນ ເຂົ້າໃສ່ການ ພັດນາຂົງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ລວມທັງໝົດ 59 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 71,1 ຕື້ກີບ ແລະ 94,6 ລ້ານໂດລາ; ໃນນັ້ນ, ຜົນສຳເລັດ ຂອງວຽກງານປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີດັ່ງນີ້:
           - ວຽກງານປູກຝັງ: ປະຈຸບັນ ແຂວງເຊກອງ ມີເນື້ອທີ່ປູກຝັງ ລວມທັງໝົດ 145.441 ຮຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 54.907 ຮຕ ໃນນັ້ນ: ເນື້ອທີ່ນາປີ 9.222 ຮຕ ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເລ່ຍ 39.983 ໂຕນຕໍ່ປີ; ເນື້ອທີ່ນາແຊງ 2.210 ຮຕ ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເລ່ຍ 11.579 ໂຕນຕໍ່ປີ; ເນື້ອທີ່ໄຮ່ 645 ຮຕ ສາມາດໃຫ້ຜົນ ຜະລິດໂດຍສະເລ່ຍ 1290 ໂຕນຕໍ່ປີ ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກພືດອື່ນໆ 133.364 ຮຕ. ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ ປູກກາເຟໄດ້ທັງໝົດ 11.200 ຮຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 (5.916 ຮຕ) ເພີ່ມຂຶ້ນ ເກືອບ 5 ເທົ່າຕົວ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (ແຜນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ໄດ້ 1.340 ຮຕ). ເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ ທັງໝົດມີ 6.919 ເຮັກຕາ; ເນື້ອທີ່ສາມາດ ກີດຢາງໄດ້ 1.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 903,16 ໂຕນ (ເລີ່ມແຕ່ສົກປີ 2013-2014 ເປັນຕົ້ນມາ).
          - ວຽກການລ້ຽງສັດ ແລະ ປະມົງ: ໄດ້ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແບບເປັນຟາມ ເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນການລ້ຽງງົວ, ໝູ, ແບ້, ສັດປີກ ແລະ ປາ; ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງ ມີຄວາຍ ທັງໝົດ 30.277 ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 6.925 ໂຕ, ງົວ 26.694 ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.133 ໂຕ, ໝູ 199.942 ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 164.792 ໂຕ, ແບ້ 29.104 ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 17.003 ໂຕ, ສັດປີກ 2.251.059 ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.689.549 ໂຕ, ການລ້ຽງປາ ທົ່ວແຂວງ ມີໜອງປາ 1.698 ໜອງ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 661 ໜອງ ສາມາດປ່ອຍປາໄດ້ທັງໝົດ 9,6 ໂຕ.
          - ວຽກງານປ່າໄມ້: ປະຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ ປ່າໄມ້ທັງໝົດ 157.883 ຮຕ, ກວມ 45% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວແຂວງ ໃນນັ້ນ: ປ່າຜະລິດ 77.545ຮຕ ກວມ 49,13%, ປ່າສະຫງວນ 28.000 ຮຕ ກວມ 17,74% ຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທັງໝົດ ແລະ ສາມາດປູກໄມ້ໄດ້ທັງໝົດ 14,3 ຮຕ; ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຈັດສັນແບ່ງ ປະເພດປ່າອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດມີ 5 ແຫ່ງ ເນື້ອທີ່ 77.545 ຮຕ.