ວັນອັງຄານ, 31 ມີນາ 2020

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

I. ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ

1.1 ການເຕີບໂຕ ດ້ານເສດຖະກິດ:
      GDP ເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 14,0% ຕໍ່ປີ ສາມາດສ້າງມູນຄ່າບັນ ລຸໄດ້ 4.044 ຕື້ກີບ; ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 592 ໂດລາ ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 1.137 ໂດລາ ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ ບັນລຸໄດ້ 1.333 ໂດລາ ແລະ ມີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ຕໍ່ຫົວຄົນ 1.000 ໂດລາ ໃນສົກປີ 2014-2015; ໃນນັ້ນ:
      • ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 9,1% ກວມເອົາ 37,3%
      • ອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 18,6% ກວມເອົາ 23,0%
      • ບໍລິການເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 17,2% ກວມເອົາ 39,7% ຂອງ GDP.
1.2 ດ້ານການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າສີນຄ້າ:
      ການສົ່ງອອກ ບັນລຸໄດ້ 56,46 ລ້ານໂດ; ການນຳເຂົ້າ ບັນລຸໄດ້ 52,29 ລ້ານໂດລາ; ການຄ້າປະຕິບັດ ໄດ້ເກີນດູນ 4,17 ລ້ານໂດລາ
1.3 ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ:
     ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ, ສາມາດສ້າງສີມືແຮງງານ ໄດ້ປະມານ 5.395 ຄົນ, ຍິງ 2.712 ຄົນ, ກວມອົາ 9,08% ຂອງພົນລະເມືອງໄວອອກແຮງງານ ໃນນັ້ນ: ຂະແໜງກະສິກຳ ມີແຮງງານ 2.698 ກວ່າຄົນ ກວມເອົາ 5%, ຂະແໜງອຸດສາຫະ ກຳ ມີແຮງງານ 539 ຄົນ ກວມເອົາ 1% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ມີແຮງງານ 2.158 ຄົນ ກວມເອົາ 4% ຂອງແຮງງານທັງໝົດ.

II. ດ້ານການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ທຸກຍາກ ແລະ 3 ສ້າງ

       ຮອດສົກປີ 2014-2015 ແຂວງເຊກອງ ສາມາດຫຼຸດ ຜ່ອນຈຳນວນຄົນ ທຸກຍາກໄດ້ 30.824 ຄົນ ກວມເອົາ 27,8% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດ(ເປົ້າ ໝາຍ MDG ຮອດປີ 2015 ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10%); ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຍັງເຫຼືອ 2.482 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 12,5% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ (ເປົ້າໝາຍ MDG ຮອດປີ 2015 ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 10%) ແລະ ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 78 ບ້ານ ກວມເອົາ 39% ຂອງຈໍານວນບ້ານ ທັງໝົດ (ເປົ້າໝາຍ MDG ຮອດປີ 2015 ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 10%).
ວຽກ 3 ສ້າງ: ແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ມອບໂຄງການ ມູນຄ່າ 5 ຕື້ກີບລົງມາ ໃຫ້ເມືອງທົດລອງ 3 ສ້າງ ລວມທັງໝົດ 85 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 17,61 ຕື້ກີບ; ປັບປຸງກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍທົດລອງ 3 ສ້າງ ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງຄົບຖ້ວນມີ 15 ຫ້ອງການ, ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ.

III. ຂົງເຂດເສດຖະກິດ

1. ວຽກງານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້:

            ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄດ້ ສຸມທຶນຮອນ ເຂົ້າໃສ່ການ ພັດນາຂົງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ລວມທັງໝົດ 59 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 71,1 ຕື້ກີບ ແລະ 94,6 ລ້ານໂດລາ; ໃນນັ້ນ, ຜົນສຳເລັດ ຂອງວຽກງານປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີດັ່ງນີ້:
           - ວຽກງານປູກຝັງ: ປະຈຸບັນ ແຂວງເຊກອງ ມີເນື້ອທີ່ປູກຝັງ ລວມທັງໝົດ 145.441 ຮຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 54.907 ຮຕ ໃນນັ້ນ: ເນື້ອທີ່ນາປີ 9.222 ຮຕ ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເລ່ຍ 39.983 ໂຕນຕໍ່ປີ; ເນື້ອທີ່ນາແຊງ 2.210 ຮຕ ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເລ່ຍ 11.579 ໂຕນຕໍ່ປີ; ເນື້ອທີ່ໄຮ່ 645 ຮຕ ສາມາດໃຫ້ຜົນ ຜະລິດໂດຍສະເລ່ຍ 1290 ໂຕນຕໍ່ປີ ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກພືດອື່ນໆ 133.364 ຮຕ. ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ ປູກກາເຟໄດ້ທັງໝົດ 11.200 ຮຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 (5.916 ຮຕ) ເພີ່ມຂຶ້ນ ເກືອບ 5 ເທົ່າຕົວ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (ແຜນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ໄດ້ 1.340 ຮຕ). ເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ ທັງໝົດມີ 6.919 ເຮັກຕາ; ເນື້ອທີ່ສາມາດ ກີດຢາງໄດ້ 1.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 903,16 ໂຕນ (ເລີ່ມແຕ່ສົກປີ 2013-2014 ເປັນຕົ້ນມາ).
          - ວຽກການລ້ຽງສັດ ແລະ ປະມົງ: ໄດ້ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແບບເປັນຟາມ ເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນການລ້ຽງງົວ, ໝູ, ແບ້, ສັດປີກ ແລະ ປາ; ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງ ມີຄວາຍ ທັງໝົດ 30.277 ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 6.925 ໂຕ, ງົວ 26.694 ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.133 ໂຕ, ໝູ 199.942 ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 164.792 ໂຕ, ແບ້ 29.104 ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 17.003 ໂຕ, ສັດປີກ 2.251.059 ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.689.549 ໂຕ, ການລ້ຽງປາ ທົ່ວແຂວງ ມີໜອງປາ 1.698 ໜອງ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 661 ໜອງ ສາມາດປ່ອຍປາໄດ້ທັງໝົດ 9,6 ໂຕ.
          - ວຽກງານປ່າໄມ້: ປະຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ ປ່າໄມ້ທັງໝົດ 157.883 ຮຕ, ກວມ 45% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວແຂວງ ໃນນັ້ນ: ປ່າຜະລິດ 77.545ຮຕ ກວມ 49,13%, ປ່າສະຫງວນ 28.000 ຮຕ ກວມ 17,74% ຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທັງໝົດ ແລະ ສາມາດປູກໄມ້ໄດ້ທັງໝົດ 14,3 ຮຕ; ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຈັດສັນແບ່ງ ປະເພດປ່າອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດມີ 5 ແຫ່ງ ເນື້ອທີ່ 77.545 ຮຕ.