ວັນອັງຄານ, 31 ມີນາ 2020

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

2. ກົດໝາຍ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ.

    ເລກທີ        ລົງວັນທີ                           ເນື້ອໃນຫຍໍ້

51/ສພຊ 22/07/2014 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກວດສອບອິດສະລະ (ສ້າງໃໝ່)
39/ສພຊ 18/12/2013 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ (ສ້າງໃໝ່)
30/ສພຊ 19/07/2013 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
28/ສພຊ 18/12/2012 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ
26/ ສພຊ 14/12/2012 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ
24/ສພຊ 12/12/2012 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ( ສະບັບປັບປຸງ )
23/ສພຊ 12/12/2012 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົກ ( ສະບັບປັບປຸງ )
21/ສພຊ 10/12/2012 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກຊັບ
20/ ສພຊ 07/12/2012 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
16/ສພຊ 06/07/2012 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ( ສະບັບປັບປຸງ )
14/ ສພຊ 05/07/2012 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສີນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
07/ ສພຊ 21/12/2011 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ
11/ສພຊ 21/12/2011 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສະຫາກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
06/ສພຊ 21/12/2011 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ ( ສະບັບປັບປຸງ )
09/ ສພຊ 21/12/2011 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ )
01/ສພຊ 20/12/2011 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ( ສະບັບປັບປຸງ )
03/ສພຊ 20/12/2011 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ ( ສະບັບປັບປຸງ )
02/ສພຊ 20/12/2011 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ
04/ ສພຊ 20/12/2011 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ພາສີ
05/ ສພຊ 20/12/2011 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ( ສະບັບປັບປຸງ )
07/ ສພຊ 20/12/2010 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ
02/ ສພຊ 30/06/2010 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
03/ ສພຊ 30/06/2010 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສະຖິຕິ
01/ ສພຊ 29/06/2010 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ
05/ ສພຊ 26/11/2009 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ
08/ ສພຊ 26/11/2009 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ
03/ ສພຊ 09/07/2009 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ
04/ ສພຊ 09/07/2009 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນ້ຳປະປາ
02/ສພຊ 08/07/2009 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
06/ ພສຊ 09/12/2008 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ
01/ ສພຊ 08/12/2008 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູ້ພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ
03/ ສພຊ 25/07/2008 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
13/ ສພຊ 26/12/2007 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ
06/ສພຊ 24/12/2007 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້
01/ ສພຊ 02/07/2007 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ
03/ ສພຊ 26/12/2006 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
04/ ສພຊ 26/12/2006 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
02/ ສພຊ 26/12/2006 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ( ສະບັບປັບປຸງ )
11/ ສພຊ 09/11/2005 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ
09/ສພຊ 09/11/2005 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປີ່ນປົວ
10/ ສພຊ 09/11/2005 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ
06/ ສພຊ 20/05/2005 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
01/ ສພຊ 19/05/2005 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ
02/ ສພຊ 19/05/2005 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
06/ສພຊ 17/05/2004 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ
04/ສພຊ 15/05/2004 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຫານ
04/ສພຊ 21/10/2003 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ
01/99/ສພຊ 03/04/1999 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ
03/99/ ສພຊ 03/04/1999 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ
04/99/ສພຊ 03/04/1999 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງ
01/98 ສພຊ 10/10/1998 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ
02/96 11/10/1996 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ
05/95 ສພຊ 14/10/1995 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
06/94 14/10/1994 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ
01/90/ ສປສ 27/06/1990 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເວັບໄຊ

ມື້ນີ້ມື້ນີ້57
ວານນີ້ວານນີ້61
ທິດນີ້ທິດນີ້102
ເດືອນນີ້ເດືອນນີ້1290
ທັງໝົດທັງໝົດ104283