ເຊກອງ ເອ​ກະ​ລັກ​ພູ​ນາງ​ລາວ ແວວ​ວາວ​ຄ່າ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ໃຈ ທ່ຽວ​ວັງ​ໄງ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າໄຫເມືອງ​ດາກ​ຈຶງ​ຄະ​ນຶງ​ຫາ ສາຍ​ທາ​ລາ​ນ້ຳ​ຕົກ​ຕາດ​ແສກ ແປດ​ພະ​ໄທ​ຢ່າ​ລືມໄປ​ຂໍ​ປັນ​ກອບ ບອກ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ ໄປ​ຮູ້​ຈັກ​ບຸນ​ປະ​ເພ​ນີ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ

ການປະຕິບັດ ຄາດໝາຍສະຫັດສະວັດ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ມີທ່າກ້າວ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍ

ການປະຕິບັດຄາດໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານສາທາລະນະສຸກ ມີທ່າກ້າວຫຍັບເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍ

       ການ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຄາດໝາຍ ສະຫັດສະວັດ MDGs ແມ່ນ ວຽກງານ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີຄວາມ ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ທີ່ ສາທາ ລະນະສຸກ ແຂວງ ເຊກອງ ຈະຕ້ອງ ໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດ, ຊອກ ທຸກ ວີທີ ທາງ ເພື່ອພັດທະນາ ວຽກງານ ສາທາ ລະນະສຸກ ໃຫ້ ໄປ ຄຽງຄູ່ ກັບ ວຽກງານ ອື່ນໆ ດ້ວຍ ການ ອາໃສ ທຸກ ທ່າແຮງ ທີ່ມີຢູ່ ໃນ ພື້ນຖານ ແຕ່ລະຂັ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ຂັ້ນ ແຂວງ, ຂັ້ນ ເມືອງ ລວມເຖິງ ຂັ້ນ ບ້ານ ທີ່ ຈະຕ້ອງ ພ້ອມກັນ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າ.

      ທ່ານ ວິສັນ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ໃຫ້ສຳພາດ ວ່າ: ຄວາມ ຄືບໜ້າ ຕໍ່ກັບການ ປະຕິບັດ MDGs ມີ ທ່າກ້າວ ຢູ່ໃນ ລະດັບດີ ທີ່ ຈະຫຍັບ ເຂົ້າໃກ້ ເປົ້າໝາຍ ຄາດໄວ້ ໂດຍ ສະເພາະການ ປະຕິບັດ MDG1 ວຽກງານ ໂພຊະນາການ ຈາກ ຜົນສຳຫຼວດ ດັດສະນີ ໝາຍປີ 2011 ເດັກ ນ້ຳໜັກ ຫຼຸດມາດຖານ 46%, ເດັກ ຂາດສານ ອາຫານ ( ເຕ້ຍ ) 62,7% ແລະ ຈາກ ຜົນສຳຫຼວດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2013-2014 ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ເຂົ້າກວດ 2.300 ຄົນ, ພົບ ເດັກ ຂາດສານ ອາຫານ ຮ້າຍແຮງ ( ເດັກເຕ້ຍ ) 408 ຄົນ ເທົ່າກັບ 17,7%, ເດັກ ນ້ຳໜັກຫຼຸດ 341 ຄົນ ເທົ່າກັບ 15%; MDG4 ວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາ ການຕາຍ ຂອງ ເດັກ ໃນເກນ ອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ ຈາກການ ປະຕິບັດ ໄດ້ໃນປີ 2014 ມີ 76 ຄົນ ເທົ່າກັບ 15,3/1000 ຂອງເດັກ ເກີດ ມີຊີວິດ ຂະນະ ທີ່ຄາດໝາຍ ປີ 2015 ແມ່ນ 45/1000, ອັດຕາ ການຕາຍ ຂອງ ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 96 ຄົນ ເທົ່າກັບ 19,4/1000 ໃນ ຄາດໝາຍ 2015 ວາງໄວ້ 70/1000; MDG5 ວຽກ ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ ແມ່ ຈາກ ຂໍ້ມູນ ລາຍງານ ປີ 2014 ອັດຕາ ການຕາຍ ຂອງ ແມ່ ມີ 5 ຄົນ ເທົ່າກັບ 101,2/100.000 ຊຶ່ງ ໃນເປົ້າໝາຍ ລະດັບຊາດ ວາງໄວ້ປີ 2015 ແມ່ນ

260/100.000; MDG6 ວຽກງານ ຄວບຄຸມ ພະຍາດ ຕິດຕໍ່ ( ເອດ,ພຕພ,ວັນນະໂລກ,ໄຂ້ຍູງ ) ຂໍ້ມູນ 2014 ມີ ອັດຕາ ການ ຕິດເຊື້ອ HIV ຕ່ຳກວ່າ 1%, ອັດຕາ ປົກຄຸມ ມຸ້ງຍ້ອມຢາ ກວມ 98%, ອັດຕາ ການຕາຍ ຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍູງ 1,5/100.000; ສ່ວນ MDG7 ກໍຄື ວຽກງານ ຮັກສາ ອະນາໄມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນ ເປັນວຽກຕິດພັນ ກັບ ພື້ນຖານ ປະຊາຊົນ, ໄດ້ ມີການ ໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມ ຊຸມຊົນ ໃຫ້ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນ ເຈົ້າການ ໃນການ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂດຍ ປະຕິບັດ ໄດ້ດີ ແລະ ມີ ປະສິດທິຜົນ ແມ່ນ ການສ້າງ ບ້ານຊຸມຊົນ ເປັນເຈົ້າ ໃນດ້ານ ສຸຂະ ອະນາໄມ (ຊຈສ) ຊຶ່ງ ມີ ຄອບຄົວ

ນຳໃຊ້ ນ້ຳ ສະອາດກວມ 69,25%, ຄອບຄົວ ນຳໃຊ້ ວິດຖ່າຍ 41,33%, ມີ ວິດຖ່າຍ ໂຮງຮຽນ 78,32% ໃນທົ່ວ ແຂວງ.

       ຫົວໜ້າ ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ ເວົ້າວ່າ: ການ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະວັດ ດ້ານສາທາ ລະ ນະສຸກ ຂອງ ແຂວງ ເຊກອງ ແມ່ນ ມີຄວາມ ກ້າວໜ້າ ກໍຈິງ ແຕ່ ໃນ ຂະນະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ແມ່ນ ຍັງມີ ສິ່ງ ທ້າທາຍ ຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ: ພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ຍັງ ບໍ່ທັນ ສະດວກ, ອຸປະກອນ ການແພດ ແລະ ພາຫະນະ ຍັງຂາດເຂີນ; ການສະໜອງ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ມີໂກຕາ ແຕ່ຜູ້ ທີ່ມາ ສະໝັກ ມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ກົງ ກັບ ວິຊາສະເພາະ ດ້ານ ທີ່ຕ້ອງການ; ດ້ານ ງົບປະມານ, ຕົວເລກ ອະນຸມັດ ມີ ແຕ່ ບໍ່ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ ຕາມແຜນ, ການສະໜອງ ຊັກຊ້າ ບໍ່ ໄປຕາມ ໄລຍະ ເວລາ ທີ່ ກຳນົດ; ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ອຳນາດການ ປົກຄອງ ບາງບ້ານ ຍັງ ບໍ່ທັນ ແຂງແຮງ; ການ ບັນລຸ ເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະວັດ MDG, ການ ຈັດລຽງແຜນ ບູລິມະສິດ ເພື່ອ ບັນລຸ ຍັງ ບໍ່ທັນ ລະອຽດ, ບໍ່ທັນ ມີຄວາມ ເປັນເອກະພາບ ນັບແຕ່ ຂັ້ນ ສູນກາງ ລົງຮອດ ທ້ອງຖິ່ນ; ການ ເຊື່ອຖື ,ຮີດຄອງ ປະເພນີ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຍັງ ເປັນສິ່ງ ກີດຂວາງ ໃຫ້ ແກ່ການພັດທະນາ ວຽກງານ ສາທາ ລະນະສຸກ.

ຂ່າວ: ແພງຕາ

ຮູບ: 10032015; 11032015